УСЛОВИЯ

за наемане на коли

/Условия за Наем
Условия за Наем 2018-04-27T18:39:12+00:00

I ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АГЕНТА

1. Състояние на автомобила
Агентът се задължава да предостави на клиента автомобил в добро работно състояние, отговарящ на изискванията за безопасност, заедно с всички необходими аксесоари, указани в Закона за движение по пътищата.

2. Застраховка
Всички автомобили на ОК Турс са застраховани с:
а/ Гражданска Отговорност – ще бъдете застраховани срещу отговорността да заплатите разходите, породени в резултат на инцидент, който вие сте предизвикали по време на използване на автомобила; телесна повреда или смърт на трета страна и имуществени щети, причинени на трета страна и разходите, които произтичат от тях

Важно: Застраховката Гражданска Отговорност не включва:

 • телесна повреда или смърт, която Вие (водачът на автомобила по време на инцидента) може да претърпите
 • всякакви щети или загуба на вашето лично имущество
 •  всякакви щети по наетия автомобил

б/ Пълно Автокаско – осигурява застрахователна защита на МПС срещу пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътно-транспортни произшествия и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила

Покритите рискове могат да бъдат:

 •  Пожар
 •  Експлозия
 • Природни бедствия
 • Авария
 • Пътно-транспортно произшествие
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба или грабеж

Застраховката Пълно Автокаско ограничава вашата финансова отговорност към автомобила по време на неговото използване. При щети, нанесени върху автомобила по някоя от гореспоменантите причини, отговорността на клиента е ограничена до размера на изисквания депозит.

Застраховката Пълно Автокаско не покрива щети по предното стъкло, страничните стъкла, гумите, интериора на автомобила или загуба/кражба на документи/ключове.

Задължително е предоставянето на полицейски протокол при участие в инцидент!

в/ Застраховка при кражба –

 • ограничава финансовата отговорност на клиента при загуба на автомобила в случай на кражба
 • щети, нанесени при опит за кражба
 • щети в следствие на вандалски действия, нанесени на автомобила докато той е паркиран и не е под наблюдение на клиента

Ако клиентът е действал правомерно и според общите условия на наемния договор, ОК Tурс ще поеме разходите, възникнали в следствие на кражба, опит за кражба или вандалски действия, които надвишават размера за депозита (Отговорност на клиента).

Допълнителен застрахователен пакет – закупува се отделно

Допълнителният застрахователен пакет дава на клиента следните предимства:
1/ Гарантирано връщане на депозита. Изисква се протокол от КАТ. Не важи при шофиране в нетрезво състояние или под въздействие на наркотични вещества.
2/ Включва получаване на заместващ автомобил от офис на ОК Турс
3/ Включва безплатна пътна помощ на територията на България
4/ Освобождава клиента от административната наказателна такса в случай на претърпян инцидент

3. Поддръжка на автомобила
Ако по време на наемния период на клиента са необходими действия по инспекция и техническа поддържа на автомобила, агентът е отговорен за това.

4. Сервизиране
Ако по време на наемния период на клиента се наложи сервизиране (смяна на масло, подмяна на гума, т.н), клиентът трябва да уведоми агента незабавно, за да получи инсктрукции за по-нататъшни действия.

II ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

1. Основни положения
Клиентът трябва да притежава активно шофьорско свидетелство, издадено минимум 2 години преди датата на наемане.
Клиентът трябва да предостави лична карта с вписан постоянен адрес.
Минимална възраст за наемане на автомобил от ОК Турс е 21 години.

2. Тарифиране
Минималният период на намане е 24 часа. Наемната цена е фиксирана според официалната тарифа на ОК Турс или изрично упомената в наемния договор. Наемната цена включва застраховки Гражданска Отговорност и Пълно Автокаско, винетен стикер, както и неорганичен пробег, ако изрично не е уговорено друго.

Горивото не е включено в наемната цена и се заплаща от клиента. Автомобилите на ОК Турс се предоставят на клиентите с пълен резервоар. В случай, че бъдат върнати в края на наемния период с непълен резервоар, клиентът ще бъде таксуван такса от 1,5 евро за всеки липсващ литър гориво.

3. Заплащане
Клиентът се задължава да плати на агента сумата/сумите, указани в наемния договор и оторизира агента да получи дължимото според общите условия на наемане. Това включва оторизация за дебитни/кредитни карти или предварително предоставена от клиента банкова сметка.
Клиентът заплаща наемната цена в пълен размер, предварително или в деня на наемане. Заплащането става в брой или с кредитна карта (може да бъдат начислени допълнителни такси при операции с банкови карти).
Депозит (размерът му може да варира според вида на наетия автомобил) ще бъде изискан в момента на наемане на автомобила. Депозитът може да бъде заплатен в брой или с кредитна карта.
Депозитът определя лимита на отговорност на наемателя за нанесени щети върху автомобила по време на наемния период. При липса на протокол от полицията, наемателят е отговорен и заплаща разходите по пълното възстановяване на щетите.

4. Управление на наетия автомобил
Автомобилът може да бъде управляван по време на наемния период единствено от лицето, чиито данни са вписани в наемния договор. Втори шофьор може да бъде вписан в деня на наемане и той е аналогично отговорен за спазване на всички клаузи по договора. Таксата за втори щофьор е 1.00 евро/ден, максимум 20.00 евро за целия наемен период.

5. Задължение на клиента по поддръжка на автомобила
Клиентът се задължава да:

 • шофира и паркира автомобила с необходимото внимание
 • следи дали водата в радиатора и нивото на маслото са с необходимото ниво
 • поддържа акумулаторът в изправно състояние
 • зарежда автомобила с подходящото за него гориво
 • следи за поддържане на подходящото налягане на гумите
 •  заключва и паркира автомобила на безопасно място, когато не се използва, а ключовете са под наблюдение на клиента по всяко време
 • не оставя документите на автомобила в купето без надзор
 •  преустанови шофирането на автомобила и уведоми агента ако на таблото светне предупредителен символ или ако клиентът смята, че автомобилът има нужда от техническа инспекция
 •  спазва всички клаузи и препоръки относно използване на автомобила, указани в наемния договор
 •  да носи в себе си свидетелството си за правоуправление по време на шофиране, за да може да го предостави на съответните власти при нужда.

6. Задължения в случай на инцидент
Ако наетият автомобил участва в пътен инцидент; претърпи повреда; загасне напълно или има нужда от ремонт, клиентът трябва да уведоми агента по телефона незабавно, предоставяйки детайлна информация относно обстоятелствата за това.
Клиентът не бива да предприема каквито и да е било действия без знанието на агента, освен ако тези действия няма да предотвратят нанасянето на по-сериозни щети на автомобила или друго имущество.

В случай на участие в пътен инцидент, клиентът се задължава да информира Полицията незабавно и да изиска полицейски протокол за причините за инцидента и нанесените щети, който да предостави на агента. Клиентът трябва да се свърже с агента и да чака инструкции за действие.

7. Ограничения при използване на наетия автомобил
Клиентът няма право да използва наетия автомобил за състезания, тестово шофиране, изнасяне на представления, шофиране върху неасфалтирани повърхности и т.н. Клиентът има право да използва автомобила според основното му предназначение и спазвайки стриктно закона за движение по пътищата на РБ. Забранява се превозването на експлозиви и ядрено оръжие.
Автомобилите на ОК Турс не могат да бъдат шофирани извън територията на РБ без получаване на разрешение от компанията. За ползване на автомобилите извън България в общия случай се начисляват допълнителни такси.

8. Връщане на наетия автомобил
Клиентът се задължава в / преди края на наемния си период да върне автомобила в указаната в наемния договор локация. Толеранс ще бъде допускан само в случай на закъснение не по-голямо от 59 мин. При закъснение от 60 мин и повече, ОК Турс си запазва правото да начисли на клиента такса за допълнителен наемен ден.

III ОТГОВОРНОСТ НА АГЕНТА

Освен при нарушение на някои от клаузите на наемния договор, агентът и неговите служители са отговорни за щети върху автомобила, нанесени от тях умишлено или в следствие на небрежност. Извън това, агентът е отговорен само за щети, които се покриват от застраховката Пълно Автокаско.

IV ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТА

Клиентът се задължава да върне автомобила в състоянието, което го е получил. Клиентът заплаща за всички щети, които не са вписани в основните клаузи на застраховката Пълно Автокаско. Това са щети, причинени в следствие на:
1/ шофиране под влияние на алкохол и наркотични вещества
2/ военни учения, граждански протести, стачки и др.
3/ използване на експлозиви, ядрено оръжие и последиците от това
4/ земетресения и последиците от това
5/ състезания, тестово шофиране
6/ неправомерна употреба на автомобила
7/ шофиране на автомобила върху неасфалтирани повърхности, през реки, язовири, море и т.н.
8/ свличане на земни маси, предизвикано от изкопни дейности, мини, подземни коридори, т.е. резултат от човешка дейност
9/ опит за застрахователна измама по отношение на наетия автомобил
10/ небрежно или зловредно поведение от страна на клиента или членове на неговото семейство, техни служители или други, превозвани в автомобила лица
11/ оставяне на автомобила незаключен или ключове в автомобила, неактивиране на алармата
12/ загуба / кражба на документите на автомобила, ключове, аларма, други части и аксесоари, инструменти или други детайли
13/ щети по гумите, които не са предизвикани от пътен инцидент
14/ щети по долната част на автомобила, които не са причинени от пътен инцидент
Ако клиентът участва в пътен инцидент с наетото превозно средство, той се задължава да заплати на агента наказателна административна такса (в размер на 100-300 евро в зависимост от вида на наетия автомобил). Тази такса се налага поради факта, че автомобилът става неизползваем за определен период от време, което води до пропуснати ползи за компанията.

V НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

Всички наказателни такси, свързани с нарушение на Закона за движение по пътищата и/или действия при паркиране на наетия автомобил, са отговорност на клиента. Агентът има право да погасява възникнали задължения, теглейки съответните суми от кредитната карта на клиента. Агентът се задължава да предостави на клиента при първа възможност документите, свързани с нарушението, които е получил от съответните ограни. Агентът има право да предостави на съответните органи данни за лицето, шофирало наетия автомобил.